Ana Sayfa : Hakkımızda : Grup Yönergesi

Grup Yönergesi

Grup Yönergesi

1-Grup üyeliği:
a.Pediatrik Nöroirürjien, nöroşirürji aktivitesi içinde kendini tamamen veya büyük çoğunlukla çocuk hastaların nöroşirürjikal hastalıklarına vakfetmiş kişidir.
b.Grubu üye olabilmek için TDN üyesi olmak ve en az üç yıldır aktif pediatrik nöroşirürji ile uğraşıyor olmak ve gerekli posedürleri yerine getirmek gerekir.


c.Üyelik türleri aşağıdaki gibidir:
a.Aktif Üyelik
b.Aday Üyelik
c.Katılmış Üyelik
d.Şeref Üyesi

e.Aktif Üye primer olarak pediatrik nöroşirürji ile uğraşan üyedir. Gruba aktif üye olarak katılmak için PNG Üyelik komitesi aracılığıyla PNG yönetim kuruluna özgeçmiş ve biri başka kurumdan en az iki üyenin tavsiye mektubu sunması ve PNG yönetim kurulu oluru ve genel kurul kararı ile olur. Katılacak üyeninin 3 dönemlik Pediatrik Nörşirürji kursunu tamamlamış olması ve Pediatrik Nöroşirürji ile uğraştığını belgelemesi gerekir. Üyeliği genel kurulda oylanarak salt çoğunluk ile gerçekleşir. Aktif üyeler toplantılara düzenli katılmakla yükümlüdür.

f.Aday Üye henüz eğitimde veya uzmanlık almış ve Pediatrik Nöroşirürjiye yönelmiş üyedir. Pediatrik Nöroşirürji aktivitelerine katılır ancak oy hakkı yoktur. Üyelik komitesinin önerisi ve iki aktif üyenin tavsiye mektubu ile yönetim kurulunda, sonra genel kurulda oylanarak grubu katılır. Gerekli şartlar oluşunca tekrar başvuru yapması sonucu genel kurulda tekrar oylanarak aktif üyelik için durumu değerlendirilir.

g.Katılmış Üye Nöroşirüryle ilgili pediatrik aktivitelerde yer alan (Örneğin; çocuk hastalıkları, nörolog, onkolog, radyolog, psikiatrist, endokrinolog vb..) kişiler olup pediatrik nöroşirürjiye ilgi duyan üyelerdir. Üyelik komitesinin önerisi ve iki aktif üyenin tavsiye mektubu ile yönetim kurulunda ve sonra genel kurulda oylanarak grubu katılır. Katılmış üyelerin oy hakkı yoktur.

h.Şeref Üyesi Pediatrik Nöroşirürj konusunda çok başarılı çalışmaları olmuş kişidir. En az altı üyenin yazılı tavsiye mektubu ve özgeçmişinin üyelik komitesi tarafından yönetim kuruluna sunması ile oy birliği ile seçilir. Grubun genel kurulunda üyelerin 2/3 çoğunluğu ile seçilir, ilk kongrede törenle göreve getirilir. Şeref üyesi aktif üyeler gibi komitelerde görev alabilir, çalışmalarda bulunabilir ancak oy hakkı yoktur.


2- Üyeliğin sona ermesi:
a.Gruptan ayrılmak isteyen herhangi bir üye grup sekreterine yazılı olarak başvurur ve ilk yönetim kurulu toplantısında oylanarak üyeliğine son verilir, sonraki toplantılara çağrılmaz

b.Mazeret bildirmeksizin genel kurula ve/veya kurslarına 5 defa üstüste katılmayan üye grup başkanının önerisi ile yönetim kurulunda oylanarak üyelikten çıkarılır ve sonraki toplantılara çağrılmaz

c.Faaliyetleri ve mesleki uygulamaları ile gruba zarar veren üye en az iki yönetim kurulu üyesinin yazılı önerisi ile oy çokluğu olursa süresi belirtilerek üyeliği askıya alınabilir veya oybirliği ile üyelikten çıkarılır.

3- Genel Kurul:
a.PNG Genel kurulu üyeleri ile her yıl yapılır.
b.PNG yönetim kurulu genel kurulda 2 yıl için seçilir.
c.PNG yönetim kurulu gizli oy ve açık sayım ile yapılır. Oylamada sadece PNG üyelerinin TND ye bildirilmiş olanlar oy kullanabilirler. Oylamada yönetim kurulu üye sayısı kadar yedek seçilir, yönetim kurulundan ayrılma söz konusu olursa ilk sıradaki yedek yönetim kuruluna alınır.
d. Başkan adayı olabilmek için üyenin bir Pediatrik Nöroşirürji Kursu’nu ve/veya grubun sekreterliğini yapmış olması şartı vardır. Bir kişi en fazla 2 yıl başkanlık yapabilir.
e.Genel kurul ve yönetim kurulu kararları grup sekreteri tarafından TND’e yazılı olarak bildirilir.

4- Yönetim Kurulu:
a.Pediatrik Nöroşirurji Grubu’nun kontrolu, yönetimi, düzenlenmesi, uygulamaları yönetim kurulunca yapılır.
b.Pediatrik Nöroşirürji yönetim kurulu grup başkanı, önceki başkan, grup sekreteri, tüzük komitesi başkanı, üyelik komitesi başkanı, eğitim ve program komitesi başkanı, etik ve disiplin komitesi başkanı tarafından oluşturulur.
c.Grubun sayısı yeterli düzeye ulaşıncaya kadar bir kişi iki görevi birden yürütebilir, tekrar seçilebilir.
d.Yönetim kurulu senede en az iki kez ulusal toplantılarda toplanır, önemli ara kararlar yazılı olarak tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı alınarak grup başkanı tarafından alınabilir.
e.Yönetim kurulunun belirleyeceği yayın kurulu senede en az iki defa TND aracılığıyla bülten yayınlar.

5- Görevler:
1.Grup başkanı: Pediatrik Nöroşirürji grubunun bütünlüğünü, haklarını, yönetimini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulundaki kararlarda oylama eşit sonuçlanırsa karar başkanın oyu doğrultusunda alınır.
2.Grup sekreteri: Grubun yazışma, haberleşme, arşivinden sorumludur. Yönetim kurulu toplantısında tutanak tutar, bir dahaki toplantıda okur. Tutanak oylanarak kabul edildikten sonra başkan, sekreter ve Tüzük komitesi başkanınca onaylanarak saklanır. Sekreter bütün yazışmaları dosyalamak ve kendinden sonraki sekretere devretmekle yükümlüdür.
3.Tüzük komitesi: Bir başkan ve yönetim kurulunun iki aktif üyesinden kuruludur. Alının kararların içtüzüğe uyguluğunun denetlenmesinden ve gerekirse yönetim kuruluna önerip, genel kurulda oylanarak iç tüzük değişikliği yapılmasından sorumludur.
4.Üyelik komitesi: Bir başkan ve iki aktif üyeden kuruludur. Üye listelerini tutmak, grubu katılacak üyeleri saptayıp yönetim kurulu ve genel kurula getirmekle sorumludur. İç tüzük 2. ve 3. maddelerine uygun olarak görev yapar.
5.Eğitim ve program komitesi: Bir başkan ve iki aktif üyeden kuruludur. Grubun amaçlarına uygun, araştırma, ortak çalışma, kurs, seminer, kongre düzenlemekle yükümlüdür. TND ve PNG toplantılarına gelen bildirileri değerlendirir.
6.Etik ve Disiplin komitesi: Bir başkan ve isteyen aktif üyelerde oluşur. Pediatrik Nöroşirürjinin etik ve moral sorunları ve grup içi disiplin sorunlarının düzenlemesinden sorumludur.
7.Yönetim kurulu gereğinde alt çalışma kurulları ve komiteler oluşturabilir.

6- Yönetim Kurulunun Çalışması:
1.Yönetim kurulu yılda iki kez toplanır. Pediatrik Nöroşirürji grubunun çalışmalarını düzenler ve planlar.
2.Toplantının yapılabilmesi için yönetim kurulunun 2/3 çoğunluğunun toplantıda bulunması gerekir.
3.Başkanın olmadığı toplantıyı grup sekreteri yönetir.
4.Toplantı yöntemi aşağıdaki gibidir.
a.Toplantının açılması
b.Önceki toplantı tutanağını okunması ve onaylanması
c.Komite raporlarının görüşülmesi
d.Yapılacak raporlarının görüşülmesi
e.Öneri ve dilekler
f.Toplantının kapanması

Pediatrik Nöroşirürji Eğitim ve Öğrenim grubu iç tüzüğü yapılan değişiklikler, 8 Nisan 2006 tarihinde Malatya'da ve 10 Ekim 2023 tarihinde Denizli’de yapılan genel kurul toplantısında oylanarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 
© 2019 Pediatrik Nöroşirürji Grubu. Tüm Hakları Saklıdır